IEPAKOJUMA STŪRĪŠI

IZTURÎGI PRET TRIECIENIEM UN SPIEDIENU
RAPPIN iepakojuma stûrîði tiek raþoti, laminçjot vairâkus kartona slâòus. Kartona slâòi tiek salîmçti, sapresçti un ieveidoti. Speciâla lîme un augstâkâ lîmeòa laminâcijas tehnoloìija
nodroðina augstu iepakojuma stûrîðu izturîbu gan pret triecieniem, gan spiedienu.


NO SAVAS FABRIKAS KARTONA

Räpinas papîrfabrika izgatavo iepakojuma stûrîðus tikai no paðu fabrikâ raþotâ kartona.
Tas nodroðina produkcijas vienmçrîgi augstu kvalitâti.

100% NO OTRREIZÇJÂ PAPÎRA

Izgatavojot dabai draudzîgos RAPPIN iepakojuma stûrîðus, Räpinas papîrfabrika izmanto kartonu,
kas raþots no simtprocentîga otrreizçji pârstrâdâta papîra.

DERÎGI ATKÂRTOTAI PÂRSTRÂDEI

RAPPIN iepakojuma stûri ir pilnîbâ pârstrâdâjami.

JAUNAS UN MODERNAS RAÞOÐANAS IEKÂRTAS

Räpina papîrfabrikâ iepakojuma stûrîðus raþo pilnîbâ automatizçtâs iepakojuma stûrîðu lînijâs,
kas nodroðina pastâvîgas augstas kvalitâtes produkciju.
Lînijas ir papildinâtas ar papildierîcçm daþâdu profilu izgatavoðanai.
Räpina papîrfabrika pastâvîgi atjaunina raþoðanas tehnoloìiju, lai klientiem piedâvâtu viòu vajadzîbâm
atbilstoðu produkciju.

LIETPRATÇJU VADÎBÂ

Iepakojuma stûrîðu lînijas operatori ir rûpîgi apmâcîti. Profesionâlâs iemaòas tiek pastâvîgi pilnveidotas,
un uzòçmums rûpçjas, lai darbinieki bûtu informçti par tehnoloìiju attîstîbu.

VIENMÇR AUGSTA KVALITÂTE

Vienmçrîgas kvalitâtes kartons, augstâkâ lîmeòa laminçðanas tehnoloìija, mûsdienâs labâkâ
iespçjamâ tehnika un lietpratîgi operatori nodroðina produkcijas vienmçrîgi augstu kvalitâti.