Rappin V-profils

PASÛTÎTÂJAM NEPIECIEÐAMAJÂ IZMÇRÂ

Repinas papîrfabrika raþo iepakojuma stûrîðus pasûtîtâjam nepiecieðamajâ platumâ, biezumâ un garumâ.

AIZSARGÂ PRECES NO BOJÂJUMIEM

RAPPIN iepakojuma stûrîði aizsargâ no bojâjumiem, kas apdraud preces iekrauðanas un transportçðanas laikâ. Ðâdi iepakojuma stûrîði palîdz izvairîties no izdevumiem, kas var rasties, ja preces tiek bojâtas.

Vertikâli novietoti iepakojuma stûrîði aizsargâ preces malas.

Vajadzîbas gadîjumâ ar iepakojuma stûrîðiem var aizsargât arî horizontâlas malas.

Vertikâlu un horizontâlu iepakojuma stûrîðu vienlaicîga lietoðana aizsargâ preces îpaði labi.

Preces saglabâjas pamatnes izmçros un malas ir aizsargâtas pret bojâjumiem.

Iepakojuma galu aizsargâðana pret triecieniem un iepakojuma lentes spiedienu.

Iepakojuma stûrîði aizsargâ preces no iepakojuma lentes spiediena.

Iepakojuma stûrîði paredzçti gan aizsargâðanai, gan iepakoðanai.

Pievienojot iepakojuma stûrîðus, palielinâs papes kastes izturîba un stabilitâte.