Rappin U-profils

PASÛTÎTÂJAM NEPIECIEÐAMAJÂ IZMÇRÂ

Repinas papîrfabrika raþo iepakojuma stûrîðus pasûtîtâjam nepiecieðamajâ platumâ, biezumâ un garumâ.

AIZSARGÂ PRECES NO BOJÂJUMIEM

RAPPIN iepakojuma stûrîði aizsargâ no bojâjumiem, kas apdraud preces iekrauðanas un transportçðanas laikâ. Ðâdi iepakojuma stûrîði palîdz izvairîties no izdevumiem, kas var rasties, ja preces tiek bojâtas.

RAPPIN U-profils ir ideâli piemçrots preèu stûru un malu vienlaicîgai aizsargâðanai pret skrâpçjumiem un triecieniem. RAPPIN U-profilâ ielîmçtais mîkstais materiâls nodroðina aizsardzîbu arî ïoti spçcîgu triecienu gadîjumâ.

RAPPIN U-profila malâ ielîmçtais mîkstais materiâls palîdz aizsargât prees izvirzîtâs detaïas.

RAPPIN U-profils ir ideâli piemçrots stûru un malu vienlaicîgai aizsargâðanai.

No diviem RAPPIN U-profiliem var izgatavot kârbu - îpaðs risinâjums.

Mîkstais materiâls RAPPIN U-profila pamatnç aizsargâs preci arî ïoti spçcîgu triecienu gadîjumâ.

Ar RAPPIN U-profilu var transportçðanas laikâ aizsargât tâdus viegli plîstoðus materiâlus kâ stikls.

RAPPIN U-profils ir labi piemçrots arî tikko uzstâdîtu durvju ailu aizsardzîbai no skrâpçjumiem un triecieniem çkâs, kuru celtniecîba turpinâs.

RAPPIN U-profila izmçru var pasûtît atbilstoði precei.

RAPPIN U-profils aizsargâ preces stûres un malas transportçðanas un uzglabâðanas laikâ.